OFERTA FORMATIVA

Na Escola Profesional Santo Cristo ofertamos Ciclos de Formación Profesional dos tres niveis da Formación Profesional:

Nivel 1: FP Básica:
Imaxe Persoal: Peiteado e estética.

Nivel 2:  Ciclos de Grao Medio:
Familia Sanitaria: Coidados auxiliares de Enfermaría e Farmacia e Parafarmacia.
Familia de Administración: Xestión Administrativa.

Nivel 3:  Ciclos de Grao Superior:

Familia de Administración: Administración e Finanzas.

A longa historia deste Centro permítenos considerarnos membros activos na inserción laboral do alumnado e afanados defensores dun perfil de traballador con calidade profesional e humana que contribúa á humanización do traballo.


Grao Superior de Administración e Finanzas
Familia:
Administración e Xestión.
Sistema educativo: LOE
Horas: 2000

Acceso:  
Título de Bacharelato
Título Universitario
Título de técnico de formación profesional (grao medio LOE ou LOXSE)
Título de técnico superior de formación profesional
Certificado acreditativo de ter superadas todas as materias do bacharelato (LOMCE)
Ter superada unha proba de acceso a ciclos de grao superior.

Titulación:
Técnico Superior en Administración e Finanzas.

 

Que se aprende a facer?
Organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais,laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando anormativa e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

En que ámbitos se traballa?
En empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade,nomeadamente no sector de servizos, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial,contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención áclientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas exestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou através do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira oulaboral, estudos de proxectos, etc.

En que postos de traballo?
Administrativo/a de oficina, administrativo/a comercial, administrativo/a financeiro,administrativo/a contable, administrativo/a de loxística, administrativo/a de banca e de seguros, administrativo/a de recursos humanos, administrativo/a da Administraciónpública, administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías,técnico/a en xestión de cobramentos, responsable de atención á clientela.

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Comunicación e atención á clientela 160
Formación e orientación laboral 107
Inglés 160
Ofimática e proceso da información 240
Proceso integral da actividade comercial 133
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
Contabilidade fiscalidade 157
Formación en centros de traballo 384
Proxecto de Administración e finanzas 26
Simulación empresarial 140
Xestión de recursos humanos 105
Xestión financeira 123
Xestión loxística e comercial 105

 


Grao Medio de Xestión Administrativa

Familia:
Administración e Xestión.
Sistema educativo: LOE
Horas: 2000

Acceso:  
E.S.O.
Título de Técnico / Técnico Auxiliar ou equivalente.
F.P.B. (2 anos).
2º B.U.P.
Mediante proba de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Titulación:
Técnico en Xestión Administrativa.

 

Que se aprende a facer?
Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, fi-nanceiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Onde se realiza o traballo?
En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

En que postos de traballo?
Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, empregado/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Comunicación empresarial e atención á clientela 123
Empresa e administración 123
Empresa na aula 156
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 410
Inglés 160
Operacións administrativas de compravenda 133
Operacións administrativas de recursos humanos 123
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría 160
Técnica contable 133
Tratamento da documentación contable 105
Tratamento informático da información 267

 


Grao Medio de Farmacia e Parafarmacia

Familia:
Sanidade.
Sistema educativo: LOE
Horas: 2000

Acceso:  
E.S.O.
Título de Técnico / Técnico Auxiliar ou equivalente.
F.P.B. (2 anos).
2º B.U.P.
Mediante proba de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Titulación:
Técnico en Farmacia e Parafarmacia.

 

Que se aprende a facer?
Asistir na dispensación e na elaboración de produtos farmacéuticos e afíns, e realizar a venda de produtos parafarmacéuticos, fomentando a promoción da saúde e executando tarefas administrativas e de control de almacén, conforme as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Onde se realiza o traballo?
En establecementos de venda de produtos farmacéuticos, parafarmacéuticos e, en xeral, produtos relacionados coa saúde humana ou animal, así como coa cosmética, a fitoterapia e outros. Do mesmo xeito, pode exercer a súa actividade en pequenos laboratorios de elaboración de produtos farmacéuticos e afíns.

En que postos de traballo?
Técnico/a en farmacia. Técnico/a auxiliar de farmacia. Técnico/a de almacén de medicamentos. Técnico/a en farmacia hospitalaria. Técnico/a en establecementos de parafarmacia.

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 107
Dispensación de produtos farmacéuticos 213
Dispensación de produtos parafarmacéuticos 210
Disposición e venda de produtos 107
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación e orientación laboral 107
Formación en centros de traballo 410
Formulación maxistral 187
Oficina de farmacia 157
Operacións básicas de laboratorio 239
Primeiros auxilios 53
Promoción da saúde 157

 


Grao Medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría
Familia: Sanidade
Sistema educativo: LOXSE
Horas: 1400

Acceso:  
E.S.O.
Título de Técnico / Técnico Auxiliar ou equivalente.
F.P.B. (2 anos).
2º B.U.P.
Mediante proba de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Titulación:
Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría.

 

Que se aprende a facer?
Proporcionar coidados auxiliares ao paciente ou cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu contorno como membro dun equipo de enfermaría nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a dependencia do diplomado de enfermaría e, de ser o caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia sanitaria derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.

Onde se realiza o traballo?
Organización e xestión da unidade ou consulta, prestación do servizo e educación sanitaria.

En que postos de traballo?
Auxiliar de enfermaría ou clínica, de balnearios, de atención primaria e coidados de enfermería a domicilio; auxiliar bucodental, xeriátrico, pediátrico, de esterilización, de unidades especiais e de saúde mental.

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Formación e orientación laboral 55
Formación en centros de traballo 440
Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160
Horas á disposición do centro 55
Operacións administrativas e documentación sanitaria 55
Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente 130
Relacións no equipo de traballo 55
Técnicas básicas de enfermaría 320
Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica 130

 


Peiteado e Estética
Familia: Imaxe Persoal
Sistema educativo: LOE
Horas: 2000

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:     
Ser proposto/a polo equipo docente.
Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais.
Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo.
Ter   cursado   o   terceiro   curso   de   educación   secundaria   obrigatoria   ou,  …excepcional­mente, ter  cursado  o  segundo  curso.

Titulación:
Título profesional Básico en Peiteado e Estética.

 

Que se aprende a facer?
Aplicar técnicas de limpeza e cambios de forma e cor do cabelo, así como técnicas básicas de maquillaxe, depilación, manicura e pedicura, atendendo á clientela e preparando os equipamentos, os materiais e as aéreas de traballo con responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?
Actividades por conta allea en salóns de peiteado e de beleza, en salas de peiteado e/ou estética, en ximnasios ou centros de beleza de hoteis, residencias de persoas maiores, hospitais e balnearios, baixo a supervisión de persoal técnico responsables. Tamén poden realizar de xeito autónomo servizos básicos de peiteado, manicura e pedicura, depilación e maquillaxe.

Que ocupacións desempeñan?
Auxiliar de peiteado; axudante de manicura e pedicura; axudante de maquillaxe; auxiliar de depilación.

A que outros estudos se pode acceder?
Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das familias profesionais de:

  • Hostalaría e turismo
  • Imaxe persoal
  • Industrias alimentarias

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos Horas
Cambio de cor do cabelo 150
Ciencias aplicadas I 175
Comunicación e sociedade I 206
Depilación mecánica e descoloración da peluxe superflua 117
Lavado e cambios de forma do cabelo 175
Preparación do contorno profesional 87
Atención á clientela 58
Ciencias aplicadas II 162
Coidados estéticos básicos de uñas 135
Comunicación e sociedade II 135
Formación en centros de traballo 320
Maquillaxe 218