Según as instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia:

Os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao alumnado. Polo tanto, só se poderán realizar probas de modo non presencial.

Mantense o calendario de probas de avaliación extraordinaria. O profesor de cada módulo, porase en contacto cos alumnos para darlle as instruccións axeitadas.